Terms and Conditions

1. Tillämplighet

Dessa allmänna leveransvillkor tillämpas vid samtliga avtal om köp av varor mellan SALINITY AB eller dess närstående bolag (“Säljaren”) och köpare av varorna (”Köparen”). Dessa allmänna leveransvillkor utesluter tillämpningen av andra liknande handlingar.
Ingen avvikelse från tillämpningen av dessa bestämmelser accepteras av Säljaren om den inte uttryckligen godkänts i skrift av Säljaren.

2. Anbud och accept

Offerter gäller generellt i trettio (30) dagar från utfärdandedagen, om annan tid inte angivits av Säljaren. Bindande avtal om leverans uppkommer först sedan skriftlig orderbekräftelse har lämnats av Säljaren.
Offerter baserade på kampanjpriser enbart giltiga under kampanjperiod.

3. Produktinformation

Uppgifter i produktinformation och prislistor är inte bindande för Säljaren och får inte åberopas av Köparen, om de inte utgör del av det slutliga avtalet och uttryckligen specificerats däri. Köparen ansvarar själv för varans lämplighet för avsedd användning.

4. Flexibel orderhantering

Köparen äger rätten att förändra sin order, utifrån fastställd orderbekräftelse enligt; +/- maximalt 20 % i volym, hanterat per hel (1,0) kubik vara.
Sådan förändring medför köparens rätt att till eventuell ny fastställd volym genomföra köp enligt pris per enhet efter initialt fastställd orderbekräftelse.
Förändring av volym måste meddelas Säljare, samt därefter bekräftas av Säljare, senast en (1) månad innan leverans i enlighet med order-bekräftelse.

5. Förändring i order

Säljaren äger rätten att byta orderbekräftad vara i bulk, till vara levererad i IBC. Dock utifrån fastställd volym, pris samt leveransperiod i enlighet med orderbekräftelse.

6. Leverans och leveranstid

Leverans sker enligt orderbekräftelse.
Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Har ingen leveransklausul avtalats anses leveransen ske exklusive lastning, FCA, Magasinsvägen 4, Falkenberg. Utlastning sker, om inget annat avtalats, vardagar mellan 07:00-15:30.
Leverans skall anses ha skett i rätt tid, om varan inom leveranstiden antingen kommit Köparen tillhanda eller av Säljaren anmälts för avhämtning eller besiktning. Om leveransförseningen uppstår på grund av någon i punkt 16 angiven befrielsegrund eller av orsak som Köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med skälig frist.
Samleverans kan endast ske till en adress per order.

7. Köparens dröjsmål

Finner Köparen att han inte kommer att kunna mottaga varan på avtalat leveransdag eller framstår dröjsmål med att ta emot godset från hans sida som sannolikt, skall han omedelbart meddela Säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet. Köparen ska samtidigt meddela en tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske.
Om Köparen underlåter att mottaga varan på avtalad leveransdag är han det oaktat skyldig att erlägga betalning som gjorts beroende av leverans.
Såvida inte Köparens dröjsmål med att ta emot godset beror på förhållande på Säljarens sida eller på förhållande som enligt punkten 16 utgör giltig befrielsegrund, har Säljaren rätt att debitera merkostnad vad gäller hantering och logistik, alternativt, säljarens val, att häva avtalet och av Köparen erhålla ersättning för all skada som Köparens underlåtenhet att ta emot varan har åsamkat honom.

8. Säljaren dröjsmål

Finner Säljaren att avtalad leveranstid inte kan hållas eller uppkommer dröjsmål på hans sida, skall han så snart det är möjligt meddela Köparen detta och om möjligt samtidigt ange den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.
Om Säljaren inte avlämnar varan inom avtalad leveranstid och detta inte beror på förhållande på Köparens sida eller på sådana omständigheter som enligt punkten 16 utgör giltig befrielsegrund, har Köparen rätt att genom skriftligt meddelande till Säljaren kräva leverans inom en sista skälig frist. Levererar inte Säljaren inom fristen och om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för Köparen, har Köparen rätt att genom skriftligt meddelande till Säljaren häva avtalet avseende den del av godset som inte kan tas i avsett bruk. Köparen har inte rätt till skadestånd på grund av dröjsmålet. Bortsett från hävning enligt denna punkt är varje krav från Köparen med anledning av Säljarens dröjsmål uteslutet.

9. Successiv leverans

Om avtalet avser successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning. Sålunda har Köparen inte rätt att vid försening av delleverans eller fel eller brist i delleverans häva avtalet i övrigt. Om leverans uppskjuts till följd av omständigheter som anges i punkt 16 äger Säljaren uppskjuta efterföljande leveranser i motsvarande mån.

10. Returer

Ensileringsmedel kan ej returneras.

11. Priser

Alla priser anges exklusive moms.
Om SALINITY AB sänker priset på produkten inom 120 dagarna efter orderbekräftelse, reducerar vi Köparens faktura med motsvarande belopp (prisskillnaden).

12. Annulleringskostnad

Vid önskemål om annullering av order skall Säljare kontaktas.
Order med leverans i perioden april till och med juni kan som senast annulleras per den 28 februari 2021. Vid annullering utfaller en administrativ avgift om 20 % på totalt ordervärde enligt order-bekräftelse.
Order med leverans i perioden juli till och med september kan som senast annulleras per den 15 juni 2021. Vid annullering utfaller en administrativ avgift om 20 % på totalt ordervärde enligt order-bekräftelse.

13. Betalning

Om inte annat har överenskommits skall betalning erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Betalning skall anses ha skett först när full likvid kommit Säljaren tillhanda.
Betalar Köparen inte inom tid enligt ovan, eller inom annan tid som parterna särskilt överenskommit, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta på förfallet kapitalbelopp från förfallodagen i enlighet med räntelagen.
Uppkommer före leverans skälig anledning att anta att Köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet äger Säljaren rätt att kräva att Köparen ställer fullgod säkerhet. Ställs ej säkerhet som kan godtas av Säljaren, äger Säljaren rätt att hålla inne leverans till dess fullgod säkerhet ställts eller häva avtalet.
Har Köparen inte betalat på förfallodagen, har Säljaren rätt att genom skriftligt meddelande uppmana Köparen att inom viss tid erlägga betalning. Betalar inte Köparen inom denna tilläggstid, äger Säljaren häva avtalet även om varan kommit i Köparens besittning.
Levererad vara förblir Säljarens egendom till dess full betalning erlagts, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt lag.
Säljaren har, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för all skada han lider i anledning av Köparens uteblivna eller fördröjda betalning.
Säljaren äger rätt att överlåta fakturering till tredje part.

14. Återvinning

Återvinning av emballage hanteras av Köpare i enlighet med respektive kommuns riktlinjer.

15. Ansvar för fel

Om levererad vara avviker från skriftligen avtalade specifikationer eller gällande svenska lagar och myndighetsföreskrifter eller innehåller leveransen brist i avtalad kvantitet, åtar sig Säljaren att efter eget val och på egen bekostnad antingen leverera ny vara/fylla bristen eller återbetala mot felet eller bristen svarande del av köpeskillingen.
Fel eller brist i levererad vara skall skriftligen reklameras till Säljaren inom sju kalenderdagar från det att varan mottagits. Om så inte sker, har Köparen försuttit sin rätt att göra gällande felet eller bristen.
Reklamation skall vara specificerad och ange det fel eller den brist som reklameras samt tidpunkten för varans leverans. Säljaren äger rätt att besiktiga leverans som påstås vara behäftad med fel. Om Säljaren vid fel accepterar att leverera ny vara skall Köparen på Säljarens begäran returnera den felaktiga varan, varvid Säljaren betalar frakten. Köparen förbinder sig att följa Säljarens instruktioner om hur transporten skall utföras.
Under de förutsättningar som anges ovan och förutsatt att felet eller bristen är väsentlig för Köparen och Säljaren har insett eller bort inse detta, äger Köparen genom skriftligt meddelande uppmana Säljaren att senast inom viss skälig tilläggstid åtgärda felet eller bristen i enlighet med punkt 13 första stycket. Underlåter Säljaren att göra detta inom den föreskrivna tilläggstiden och beror detta inte på förhållande på Köparen sida eller sådan omständighet som enligt punkten 16 nedan utgör giltig befrielsegrund, har Köparen rätt att häva avtalet i vad avser den del av leveransen som till följd av Säljarens underlåtenhet inte kunnat tas i avsett bruk. Köparen har inte rätt till skadestånd p.g.a. felet eller bristen.
Säljaren ansvarar för person- och sakskada som orsakats av Säljarens produkter endast i den mån som följer av tvingande lagstiftning om produktansvar. Säljaren är under inga omständigheter ansvarig för skada som Köparen eller någon annan lider med anledning av produktåterkallelser eller liknande procedurer.
Utöver vad som framgår ovan har Säljaren inte något ansvar för fel eller brist i levererad vara eller för försummat utbyte av felaktigt gods.
Ovanstående gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst, och annan ekonomisk följdförlust.
Denna begränsning av Säljarens ansvar gäller dock inte om Säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Oavsett vad som stadgas annorstädes skall Säljarens sammanlagda ansvar vara begränsat till det lägsta beloppet av försäljningspriset och fem (5) gånger det vid vart tillfälle fastställda prisbasbeloppet.

16. Befrielsegrunder (Force Majeure)

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parten inte kan råda över, såsom eldsvåda, översvämning och annan naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, brist på varor och råvaror samt fel eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt. Nyssnämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund enligt ovan, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund inte upphör inom två (2) månader har den part som inte är förhindrad att prestera enligt avtalet rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande därom till andra parten.

17. Överlåtelse av avtalet

Köparen får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Säljarens skriftliga samtycke.

18. Meddelanden

För det fall part underlåter att tillställa motpart skriftligt meddelande när sådant meddelande har föreskrivits enligt detta avtal, skall part ersätta motparten för dennes direkta merkostnader som orsakats till följd av att meddelande inte avsänts.
Meddelande som avsänts med rekommenderat brev till motpartens adress skall anses ha kommit motparten tillhanda två dagar efter avlämnandet för postbefordran. Har meddelande sänts med telefax eller e-post, skall det anses ha kommit motparten tillhanda vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. Om meddelande sänds med bud, skall det anses ha kommit motparten tillhanda vid avlämnandet.

19. Tvist

Svensk lag skall äga tillämpning på avtal mellan Säljaren och Köparen.
Tvist skall slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (“Institutet”). Överstiger inte tvisteföremålet 100 000 kronor, skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde 100 000 kronor, skall Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg, om inte annat överenskommits.